Piekfijn

Ontwerp

Ontwikkeling

Portfolio

Contact

Piekfijn ontwerpt websites, affiches, visite- en geboortekaartjes en logo's. Voor andere soorten grafisch ontwerp contacteer je Piekfijn best even, een contactformulier kan je hier terug vinden.

Piekfijn probeert ten allen tijde het onderste uit de creatieve kan te halen. Tijdens de ontwerpfase krijgt de klant steeds gelegenheid om bij te sturen, zo wordt samen naar een piekfijn resultaat gewerkt.

Voor ieder ontwerp is er een verschillende prijs. Contacteer Piekfijn even en je krijgt zo snel mogelijk een vrijblijvende prijsofferte terug gestuurd.

Wens je wat voorbeelden te zien? Ga dan als de bliksem naar het portfolio!

Naast het ontwerpen van allerlei grafische zaken, ontwikkelt Piekfijn ook websites. Dit gaat van een website met enkele simpele pagina's tot complexere websites waar de klant zelf gemakkelijk aanpassingen op kan maken.

Iedere website is anders en iedere klant heeft zijn specifieke eisen. Contacteer Piekfijn daarom gerust met uw vragen en je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.

Een greep uit het assortiment van Piekfijn: www.redfungus.be, www.dreamstoneproductions.be en www.arcadevzw.be.

Kaartjes

Affiches

Logo's

Gebruik het formulier aan de rechterkant om me te contacteren of stuur me een mailtje op info@piekfijn.be.

Ik antwoord zo snel mogelijk.

Via mijn Facebookpagina kan je me ook een bericht sturen.


Pie(kfijn)

Naam:


Emailadres:


Bericht:


Bedankt voor uw mail!

Nog iets sturen? Klik hier!

Oh nee, er liep iets mis! Misschien kan je me een mailtje sturen op info@piekfijn.be? Bedankt!

Disclaimer

Auteursrechten

Alle teksten, titels, foto's, affiches, logo's, websites, kaartjes, illustraties, … weergegeven op de site van Piekfijn evenals het concept, de vorm en de mogelijke databanken zijn eigendom van Piekfijn en/of gebruikt Piekfijn onder licentie en zijn beschermd door de geldende wetten op het auteursrecht, naburige rechten, databankrechten, intellectueel eigendomsrechten en op de sui generis rechten.

Intellectuele Eigendom

Al het materiaal dat zich op de site bevindt, is de intellectuele eigendom van Piekfijn. Dit materiaal mag niet gekopieerd of gereproduceerd worden, behalve in de mate van wat nodig is om het online te kunnen lezen.

Nauwkeurigheid van informatie

Piekfijn zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze site accuraat en up-to-date is, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige claims of schade die voortkomen omdat u zich verlaat op de inhoud van de site. Piekfijn behoudt zich het recht voor om het geheel of een deel van deze site om het even wanneer te wijzigen of tijdelijk of definitief te onderbreken of te schrappen zonder de gebruiker vooraf te verwittigen.

Gebruik van de site en haar inhoud

De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie in deze site te gebruiken overeenkomstig de bepalingen uit deze algemene gebruiksvoorwaarden en de wet. Zij verbindt er zich met name toe op deze site geen onrechtmatige daden te stellen, die de rechten en belangen van derden kunnen aantasten, die de site kunnen beschadigen, overbelasten, buiten werking stellen, in diskrediet brengen en/of doen mislukken. Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe op deze site geen enkele daad te stellen, geen enkele verklaring te doen en geen enkele actie te ondernemen, die de naam en het imago van Piekfijn kan bezoedelen. Zij verbindt er zich toe om geen enkel element of de inhoud ervan van de site via e-mail of op een andere wijze te verzenden, die onwettig, schadelijk, onverantwoord dreigend, lasterlijk intimiderend, vulgair, obsceen, racistisch haatdragend of anderszins laakbaar is. De gebruiker stemt ermee in om Piekfijn te vergoeden, te vrijwaren, en, indien nodig, te verdedigen tegen alle vorderingen van derden en/of kosten (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria en –kosten) voortvloeiend uit het onjuist gebruik van de website, de inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden, of de deelname aan andermans inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht dat eigendom is van Piekfijn.

Privacy Policy

Verzamelen, gebruik en bescherming van persoongegevens

Piekfijn respecteert en beschermt de privacy van iedereen die onze website bezoekt. De informatie die over u wordt verzameld, zal in hoofdzaak worden gebruikt om u te bezorgen wat u hebt gevraagd. Verzamelde informatie wordt niet vrijgegeven aan derden. De informatie wordt behandeld in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens. U hebt het individuele recht om na te gaan welke informatie over u wordt bewaard en die zonodig te wijzigen; u hebt ook het recht om te eisen dat wij deze informatie niet gebruiken. Wij doen alles wat praktisch mogelijk is om aan uw wensen te voldoen.

Algemene voorwaarden

Art. 1. / 1.1. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen tenzij een andere vervaldatum is vermeld op de factuur. / 1.2. Bij niet betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag is van rechtwege en zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldag intrest verschuldigd bepaald overeenkomstig de wet op de betalingsachterstand bij handelstransacties. Er is tevens, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een schadevergoeding verschuldigd voor de administratieve en andere kosten ingevolge laattijdige betaling gelijk aan 10% van het bruto factuurbedrag met een minimum van 100 EURO en een maximum van 1000 EURO. De toepassing van de schadevergoeding sluit toepassing van de wet op de betaalbaarheid van de erelonen van een raadsman, bij gerechtelijke invordering,evenals de invordering van andere kosten verbonden aan gerechtelijke invordering zoals o.m. dagvaardings- of oproepingskosten, rolrechten en/of kosten verbonden aan arbitrage niet uit.

Art. 2. / 2.1. Zolang de bestelde goederen niet volledig werden betaald, blijven ze de volle eigendom van Piekfijn en worden deze niet overgedragen aan de klant of in het geval van een website, online geplaatst. / 2.2. Bij niet betaling van een factuur op vervaldag worden alle overige openstaande facturen op de opdrachtgever opeisbaar. Piekfijn heeft desgevallend het recht alle lopende opdrachten met de opdrachtgever als van rechtswege ontbonden te beschouwen ten laste van de opdrachtgever.

Art. 3. / Piekfijn behoudt het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, surseance van betaling en kennelijk onvermogen van de opdrachtgever.

Art. 4. / De gedeeltelijke benutting van het geleverde heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebreken aan een gedeelte van de levering geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van het geheel.

Art. 5. / De vrijwaringsplicht van Piekfijn met betrekking tot de gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

Art. 6. / 6.1.Wanneer Piekfijn ten gevolge van overmacht, waar staking onder valt, niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt hij het recht de overeenkomst te beëindigen zonder dat er enige schadevergoeding verschuldigd is. / 6.2. Bij bestelling waarbij levertermijnen schriftelijk kenbaar zijn gemaakt en beide partijen hiermee akkoordzijn gegaan, begint de termijn te lopen vanaf de eerste werkdag volgend op het volledig overhandigen van alle materialen, teksten en documenten om nodig op het werk te kunnen uitvoeren.

Art. 7. / 7.1. Voor het uitvoeren van een werk, op verzoek van de opdrachtgever binnen een kortere termijn dan welke normaal voorzien was, worden extra kosten in rekening gebracht. / 7.2. Bij laattijdige levering van teksten, tekeningen, cliché's of gelijkaardig door de opdrachtgever, waardoor het werk vertraging oploopt, wordt alle verdere verantwoordelijkheid door Piekfijn afgewezen. Dit is eveneens het geval bij onderbrekingen voor wijzigingen.

Art. 8 / 8.1. In geval van annulatie van de opdracht, voor of tijdens uitvoering van de opdracht, is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de waarde van de bestelling, evenals vergoeding van alle kosten van de voorraad die is aangekocht en die nodig is voor de uitvoering van het gehele werk te verrekenen. / 8.2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Art. 9 / 9.1. Piekfijn is niet verplicht zetwerk, films, diskettes en dergelijke in bewaring te nemen. Als toch een bewaring wordt overeengekomen kan hiervoor toeslag gevraagd worden. / 9.2. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op het risico van de opdrachtgever. / 9.3. De cliché's, tekeningen en documenten toebehorend aan de opdrachtgever en aan de Piekfijn toevertrouwd voor de uitvoering van de opdracht, worden bewaard op risico van de opdrachtgever, zonder dat Piekfijn verantwoordelijk kan worden gesteld voor hun slijtage, beschadiging of vernieling noch in geval van verlies, welke ook de oorzaak hiervan zijn. / 9.4. Piekfijn houdt zich het recht voor deze in zijn bezit te houden tot na de volledige betaling van wat door de opdrachtgever verschuldigd is.

Art. 10. / 10.1. Wat wordt geleverd door Piekfijn is onderworpen aan de wetten op de auteursrechten, zowel wat het beeld als wat de materiële drager betreft en kunnen niet afgestaan worden aan derden, behoudens schriftelijke toestemming van het agentschap. Auteursrechten zijn nooit inbegrepen in de geleverde ontwerpen. Door Piekfijn ontworpen modellen, teksten, tekeningen, bladschikkingen, lay-outs, schetsen, en dergelijke, blijven dan ook haar eigendom. De opdrachtgever kan er voor of na levering van het werk de overdracht niet eisen computerbestanden of wat ook gemaakt op bestelling van de opdrachtgever blijven ook materieel eigendomvan Piekfijn. De opdrachtgever kan de afgifte ervan niet eisen. / 10.2. Het recht tot reproductie of “copyright” van wat wordt geleverd door Piekfijn is begrensd tot de opdrachtgever zelf en tot het specifiek gebruik, reproductie of publicatie waarvoor de opdracht werd gegeven met uitsluiting van het recht op wijziging of aanpassing . Het wordt slechts afgestaan of overgedragen mits betaling van de overeengekomen prijs bepaald in functie van de aard van het gebruik. / 10.3. De exclusiviteit van wat wordt geleverd wordt door Piekfijn niet gewaarborgd behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst. / 10.4. In geval van publicatie en/of reproductie van datgene wat wordt geleverd dient de naam van Piekfijn vermeld, de klant verbindt er zich toe hiervan op eerste verzoek bewijs te leveren met mededeling van de oplage.

Art. 11 / 11.1. Lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid, aanblik, eenvormigheid, zelfs indien ze voorkomen in dezelfde levering of fabricatie of gedeelten ervan, zijn toegestaan. Volgens bestaand gebruik wordt door de opdrachtgever een afwijking van 10% meer of minder op het bestelde kwantum aangenomen. / 11.2. Elke klacht betreffende de levering en elk protest dient gegrond en behoorlijk gemotiveerd, uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen of uitvoering van de werken per aangetekend schrijven te worden kenbaar gemaakt aan Piekfijn. Deze klacht en of protest dient vóór elk gebruik kenbaar gemaakt worden. / 11.3.De verantwoordelijkheid van Piekfijn is absoluut, zowel voor wat betreft vergoeding van schade, intresten en kosten, beperkt tot de teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs die zij ontvangen heeft voor het niet-conforme gedeelte van de order. / 11.4. Piekfijn wijst verder alle verantwoordelijkheid af, zo ook voor alle schade toegebracht aan goederen of personen door geleverde of verkochte koopwaar.

Art. 12. / 12.1. Een opdrachtgever die Piekfijn verzoekt een proef, model, ontwerp, tekst of welk voorbereidend werk ook te leveren, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, verbindt er zich toe nadien de bestelling aan Piekfijn toe te vertrouwen of hem voor het geleverde werk te vergoeden. / 12.2. De opdrachtgever kan steeds verzoeken om een proef. Deze wordt door de opdrachtgever gedateerd en met goed voor druk en voor akkoord, eigenhandig geschreven en ondertekend aan Piekfijn bezorgd. Piekfijn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen, fouten of andere gebreken in werk afgeleverd overeenkomstig de goedgekeurde. / 12.3. Proeven identiek aan de voorwaarden gesteld aan het eindproduct, worden afzonderlijk in rekening gebracht. / 12.4. De opdracht kan enkel gewijzigd worden mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord tussen partijen. / 12.5. De goedgekeurde proef blijft eigendom van Piekfijn en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.

Art. 13. / 13.1. De leveringstermijnen zijn slechts indicatief en vertraging in levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op de ontbinding van de overeenkomst. / 13.2. Goederen reizen steeds op voor risico van de opdrachtgever. Piekfijn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging, oponthoud, beschadiging, verlies, e.d. Het in ontvangst nemen van de goederen zonder aantekening op de afleveringsbon of verzendnota, geldt als bewijs van ontvangst in degelijke staat.

Art. 14. / 14.1. De opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor betaling van de rekeningen, zelfs indien de opdrachtgever verzoekt deze aan derden te factureren en indien Piekfijn hiermee instemt. / 14.2. De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor inbreuken op wettelijke bepalingen inzake auteursrechten, reproductie, artistieke of industrieel eigendom, oneerlijke concurrentie, beschermde producten en dergelijke, wanneer hij een bestelling doorgeeft. Hij vrijwaart Piekfijn uitdrukkelijk van alle financiële of gerechtelijke gevolgen die hieruit zouden voortspruiten.

Art. 15. / Diegene die opdracht geeft tot (re)productie van logo's, gedeponeerde merken, merknamen e.d. wordt verondersteld hiertoe gemachtigd te zijn en over de nodige toelatingen te beschikken. Alle verantwoordelijkheid, royalties, toelatingen enz. zijn ten alle tijden voor rekening van de opdrachtgever.

Art. 16. / Duur van de hostingovereenkomst, opzegging en ontbinding: Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van één jaar. Na afloop van deze termijn zal de overeenkomst stilzwijgend worden verlengd voor periodes van telkens één jaar. De overeenkomst kan door een van beide partijen per aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst tegen het einde van de looptijd van de overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden. De dienst hosting kan worden stopgezet door Piekfijn indien de factuur niet binnen de 30 dagen wordt betaald. De domeinnaam wordt niet verlengd en gaat in quarantaine indien er binnen de 30 dagen niet wordt betaald.